ลำดับ
หัวข้อ เอกสาร
ประเภท
วันที่ Post
ดาวน์โหลด
1
630113-ข้อมูลทั่วไปสถานะสุขภาพจังหวัดชลบุรี
สถิติข้อมูลทั่วไป
13 ม.ค. 2563
2
620615-อายุคาดเฉลี่ย.lifetable_ชลบุรี_2560-2561
สถิติข้อมูลทั่วไป
15 มิ.ย. 2562
3
620612-ข้อมูลสถานะสุขภาพจังหวัดชลบุรี
สถิติข้อมูลทั่วไป
12 มิ.ย. 2562
4
620611-ข้อมูลทั่วไปจังหวัดชลบุรี
สถิติข้อมูลทั่วไป
11 มิ.ย. 2562
ลำดับ
หัวข้อ เอกสาร
ประเภท
วันที่ Post
ดาวน์โหลด
1
630218-รหัสหน่วยบริการสาธารณสุข63
ข้อมูลสถานบริการ
18 ก.พ. 2563
2
620612-รหัสหน่วยบริการสาธารณสุข62
ข้อมูลสถานบริการ
12 มิ.ย. 2562
3
620318-สรุปจำนวนทรัพยากรสุขภาพ - ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ
ข้อมูลสถานบริการ
12 มิ.ย. 2562
ลำดับ
หัวข้อ เอกสาร
ประเภท
วันที่ Post
ดาวน์โหลด
1
62สาเหตุการตาย(103 กลุ่มโรค)
ข้อมูลการป่วย / ตาย
14 ก.พ. 2563
2
630123-ข้อมูลผู้สูงอายุ(60ปีขึ้นไป)ที่พลัดตกหกล้ม(อัตราป่วยและอัตราตาย)ปีงบประมาณ 2560-2562 จังหวัดชลบุรี
ข้อมูลการป่วย / ตาย
23 ม.ค. 2563
3
รง.505(ผู้ป่วยใน)จำแนกรายหน่วยบริการ-ตาม 75 กลุ่มโรค จังหวัดชลบุรี ปี 2557- 2562
ข้อมูลการป่วย / ตาย
26 ธ.ค. 2562
4
รง.504(ผู้ป่วยนอก)จำแนกรายหน่วยบริการ-ตาม 21 กลุ่มโรค จังหวัดชลบุรี ปี 2557- 2562
ข้อมูลการป่วย / ตาย
26 ธ.ค. 2562
5
621107-รายงานข้อมูลอุบัติเหตุ 19 สาเหตุ จังหวัดชลบุรี ปี57-61
ข้อมูลการป่วย / ตาย
14 พ.ย. 2562
6
รง.506 -10 อันดับโรค จังหวัดชลบุรี ปี 2557- 2561
ข้อมูลการป่วย / ตาย
24 ต.ค. 2562
7
รง.506 (10 อันดับโรค จังหวัดชลบุรี ปี 2559- 2561
ข้อมูลการป่วย / ตาย
19 ก.ค. 2562
8
61สาเหตุการตาย(103 กลุ่มโรค)
ข้อมูลการป่วย / ตาย
11 มิ.ย. 2562