ลำดับ
หัวข้อ เอกสาร
ประเภท
วันที่ Post
ดาวน์โหลด
1
620615-อายุคาดเฉลี่ย.lifetable_ชลบุรี_2560-2561
สถิติข้อมูลทั่วไป
15 มิ.ย. 2562
2
620612-ข้อมูลสถานะสุขภาพจังหวัดชลบุรี
สถิติข้อมูลทั่วไป
12 มิ.ย. 2562
3
620611-ข้อมูลทั่วไปจังหวัดชลบุรี
สถิติข้อมูลทั่วไป
11 มิ.ย. 2562
ลำดับ
หัวข้อ เอกสาร
ประเภท
วันที่ Post
ดาวน์โหลด
1
620612-รหัสหน่วยบริการสาธารณสุข62
ข้อมูลสถานบริการ
12 มิ.ย. 2562
2
620318-สรุปจำนวนทรัพยากรสุขภาพ - ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ
ข้อมูลสถานบริการ
12 มิ.ย. 2562
ลำดับ
หัวข้อ เอกสาร
ประเภท
วันที่ Post
ดาวน์โหลด
1
รง.506 (10 อันดับโรค จังหวัดชลบุรี ปี 2559- 2561
ข้อมูลการป่วย / ตาย
19 ก.ค. 2562
2
รง.504(ผู้ป่วยนอก)จำแนกรายหน่วยบริการ-ตาม 21 กลุ่มโรค จังหวัดชลบุรี ปี 2557- 2561
ข้อมูลการป่วย / ตาย
11 มิ.ย. 2562
3
รง.505(ผู้ป่วยใน)จำแนกรายหน่วยบริการ-ตาม 75 กลุ่มโรค จังหวัดชลบุรี ปี 2557- 2561
ข้อมูลการป่วย / ตาย
11 มิ.ย. 2562
4
61สาเหตุการตาย(103 กลุ่มโรค)
ข้อมูลการป่วย / ตาย
11 มิ.ย. 2562