ลำดับ
หัวข้อ เอกสาร
ประเภท
วันที่ Post
ดาวน์โหลด
1
รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน จังหวัดชลบุรี ปี 2562
ทะเบียนราษฏร์
13 ม.ค. 2563
2
รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน จังหวัดชลบุรี ปี 2560
ทะเบียนราษฏร์
15 มิ.ย. 2562
3
รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน จังหวัดชลบุรี ปี 2561
ทะเบียนราษฏร์
11 มิ.ย. 2562
4
รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน จังหวัดชลบุรี ปี 2558-2560
ทะเบียนราษฏร์
08 ม.ค. 2562
5
รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน จังหวัดชลบุรี ปี 2559
ทะเบียนราษฏร์
23 ม.ค. 2561
6
รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน จังหวัดชลบุรี ปี 2558
ทะเบียนราษฏร์
23 ม.ค. 2561
7
รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน จังหวัดชลบุรี ปี 2557
ทะเบียนราษฏร์
23 ม.ค. 2561
8
รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน จังหวัดชลบุรี ปี 2556
ทะเบียนราษฏร์
23 ม.ค. 2561
9
รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน จังหวัดชลบุรี ปี 2555
ทะเบียนราษฏร์
23 ม.ค. 2561
10
รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน จังหวัดชลบุรี ปี 2554
ทะเบียนราษฏร์
23 ม.ค. 2561
ลำดับ
หัวข้อ เอกสาร
ประเภท
วันที่ Post
ดาวน์โหลด
1
รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน Type Area จังหวัดชลบุรี ปี 2563
เขตรับผิดชอบ Type Area
10 ม.ค. 2563
2
รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน Type Area จังหวัดชลบุรี ปี 2562
เขตรับผิดชอบ Type Area
07 ก.พ. 2562
3
61ประชากร -จากแฟ้มPerson(HDC)
เขตรับผิดชอบ Type Area
26 ก.พ. 2561
4
รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน Type Area จังหวัดชลบุรี ปี 2560
เขตรับผิดชอบ Type Area
23 ม.ค. 2561
5
รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน Type Area จังหวัดชลบุรี ปี 2559
เขตรับผิดชอบ Type Area
23 ม.ค. 2561
6
รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน Type Area จังหวัดชลบุรี ปี 2558
เขตรับผิดชอบ Type Area
23 ม.ค. 2561
7
รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน Type Area จังหวัดชลบุรี ปี 2557
เขตรับผิดชอบ Type Area
23 ม.ค. 2561
ลำดับ
หัวข้อ เอกสาร
ประเภท
วันที่ Post
ดาวน์โหลด
1
6204-รายงานจำนวนประชากร จำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ทุกสิทธิ DB POP
29 พ.ย. 2562
2
6207จำนวนประชากรจำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ทุกสิทธิ DB POP
24 ก.ค. 2562
3
6111จำนวนประชากรจำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ทุกสิทธิ DB POP
21 ธ.ค. 2561
4
6101จำนวนประชากรจำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ทุกสิทธิ DB POP
12 ก.พ. 2561
1.
ข้อมูลประชากรกลางปี จากกองยุทศาสตร์และแผนงาน